top of page

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten belang aan uw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving. Contactgegevens

 

STUT Consult

Vossenlaan 8

6531 SL Nijmegen

Contactpersoon: Peter Sturkenboom

tel: 024-3242474

e-mail: psturkenboom@stut-consult.nl

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en van personen waarvan zich informatie in onze dossiers bevindt. De informatie kunnen wij van uzelf hebben verkregen of via derden.

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens (indien van toepassing) verwerken:

NAW-gegevens; contactgegevens, zoals (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer; titulatuur; geboortedatum en geboorteplaats; geslacht; nationaliteit; burgerservicenummer; pasfoto/kopie identiteitsbewijs; bank- en betaalgegevens; inkomens- en vermogensgegevens; hypotheekgegevens zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en BTW-nummers; bedrijfsnaam en functie; inhoud van dossier, zoals correspondentie, notariële akten, adviezen en uiteenlopende stukken die verband houden met een aan ons verstrekte opdracht tot dienstverlening; inhoud van communicatie via e-mail, telefoon of op andere wijze; verslaglegging van besprekingen;

 

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegeven voor onze dienstverlening. Meer in het bijzonder verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het adviseren over en begeleiden bij het realiseren van uw woonwensen, zowel bij het begeleiden bij de aankoop van een door u aan te kopen pand als het regelen van een daarbij behorende passende financiering;

 • het begeleiden van bewoners-/ledenwisselingen binnen een woonvereniging of andere vorm van gezamenlijk wonen en gemeenschappelijk eigendom van woonruimte;

 • het adviseren bij en het opstellen van concept-statuten en huishoudelijke reglementen;

 • het aanleggen en beheren van het cliëntenbestand;

 • het onderhouden van contacten met cliënten en andere bij het dossier betrokken partijen; . facturering, crediteuren- en debiteurenbeheer;

 • archivering;

 • het afleggen van verantwoording aan bevoegde instanties en toezichthouders;

 • marketing en relatiebeheer;

 • het onderzoeken en meten van klanttevredenheid;

 • het naleven van wet- en regelgeving;

 • verzending van nieuwsbrieven en andere informatie over onze dienstverlening;

 • evaluatie en verbetering van onze dienstverlening

 • onderhouden van contact

 • reageren op vragen, opmerkingen of klachten

Verwerking

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten en werkzaamheden. Als wij vooraf uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals voor het versturen van informatie over onze dienstverlening, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming). U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt dat wij persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn ten behoeve van de met u overeengekomen dienstverlening, waaronder het verzenden van documenten en declaraties van werkzaamheden. Ten behoeve van deze dienstverlening vragen wij de benodigde gegevens op. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen dienst. Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw NAW-gegevens, uw geslacht, uw Burgerservicenummer (BSN) en overige gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, uw geboortedatum en geboorteplaats, uw burgerlijke staat, de persoonsgegevens van uw gezins- of familieleden. Soms geldt ook hier een wettelijke verplichting om uw gegevens te controleren, zoals voorafgaand aan financiële dienstverlening.

 

Doorgeven van persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren, zoals aan banken waar wij in het kader van uw opdracht voor u bemiddelen. Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

 

Wijziging, aanpassing, intrekken

U heeft het recht om in het kader van onze online dienstverlening ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons om verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en u uw toestemming heeft ingetrokken. U kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Wijzigingen privacyverklaring STUT Consult kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd.

 

Datum laatste wijziging: 14 oktober 2018

bottom of page