top of page
Park in de herfst

Info & Nieuws

Als u vragen heeft over gemeenschappelijk wonen, twijfel niet maar bel of mail ons!

 

Nieuwsbrief     

 • De Nieuwsbrief van STUT Consult biedt actuele informatie over diverse aspecten van financiering, fiscaliteit, regelgeving en praktijkervaring . 

 • De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar de (leden van) woonverenigingen waarvan bij ons een e-mailadres bekend is.

 • De Nieuwsbrief is bedoeld voor leden van bestaande woonverenigingen.

 • Als jullie woonvereniging onze Nieuwsbrieven toegezonden wil krijgen, stuur dan een mailtje naar info@stut-consult.nl
  met de tekst: "Verzoek toezending Nieuwsbrieven STUT Consult" en vermeldt duidelijk je naam en het adres van de woonvereniging (en het e-mailadres), dan sturen wij onze Nieuwsbrieven voortaan naar het daarin vermelde e-mailadres. Als jullie nog niet eerder van onze diensten gebruik hebben gemaakt dan vinden wij het leuk als je iets meer informatie over jullie woonvereniging geeft

 • Als je geen prijs meer stelt op toezending van de Nieuwsbrief meldt dit dan door een mailtje te sturen aan info@stut-consult.nl, onder vermelding van je naam, de naam van de woonvereniging, en het e-mailadres.

 

Financiering voor nieuwe projecten


Op dit moment zijn de financieringen voor nieuwe woonverenigingen helaas niet mogelijk. Bij Triodosbank en Rabobank zijn er, binnen duidelijke voorwaarden, mogelijkheden voor financiering van bestaande woonverenigingen.

De randvoorwaarden voor de financiering zijn bij ons bekend. Groepen die meer willen weten adviseren wij om contact met ons op te nemen.

Bij de Rabobank, Triodos Bank, ING bank en NIBC zijn er wél mogelijkheden voor hypothecaire financiering van wooninitiatieven van 3 tot 8 personen als dat vorm krijgt als mede-eigendom.

 

Er zijn besprekingen gaande over financiering van woonvereniging met diverse banken en NHG, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die garant staan voor jullie naar de hypotheekbank in kwestie. Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Autoriteit Financiële Markten, die toezicht houdt op de financiële sector, wordt gekeken naar de mogelijkheden. De besprekingen zijn echter in de verkennende fase. We verwachten dat in 2024 de banken nog tijd nodig hebben om hun interne organisatie hiervoor op te richten/aan te passen.

Hoe dan ook staat gezamenlijk wonen hoog op de agenda bij de diverse partijen. 

 

Wij hebben ook contact met Duitse banken, waar gemeenschappelijk eigendom van woningen in de vorm van mede-eigendom een bekender fenomeen is.

 

Achtergronden:

 • Er is een aanhoudende stroom van nieuwe initiatieven op het gebied van gemeenschappelijk wonen en gezamenlijk eigendom van woonruimte. Veel mensen staan achter het idee om een participatiemaatschappij te realiseren waarin mensen voor elkaar zorgen en dingen willen delen.

 • Vanwege alle regels is het op dit moment erg lastig om bij banken particuliere leningen te verkrijgen voor dergelijke wooninitiatieven.
  Een reden daarvoor is dat banken hun systeem voor particuliere financieringen sterk afgestemd hebben op de bulkmarkt van appartementen en grondgebonden woningen voor alleenstaanden en stelletjes.
  De ruimte om meer dan twee personen in het financieringssysteem op te voeren ontbreekt vaak in de gehanteerde IT-systemen. Aanpassing daarvan kost geld en vergt verandering van beleidsprioriteiten.
  Een andere reden is de regelgeving rond 'zorgplicht' voor de individuele woonconsument, zoals die wordt opgelegd vanuit de Wet Financieel Toezicht (Wft) en de uitwerking van de Europese regelgeving (Mortgage Credit Directive, MCD).
  De druk van deze regels en de controle van de toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB), is zodanig dat banken erg terughoudend zijn om ruimte te maken voor alternatieve financieringsvormen.

  Wij proberen voortdurend om financieringen voor woonverenigingen en aanverwante samenwoonconstructies toch weer op gang te krijgen, hetzij via de banken, hetzij langs andere weg.
  Dat is niet gemakkelijk, omdat financieringen voor woonprojecten liefst op langere termijn gegarandeerd moeten zijn.

  Overigens blijft het mogelijk voor bestaande woonverenigingen, die al een hypotheek bij een bank hebben, om nieuwe hypothecaire leningen te krijgen bij ledenwisselingen, of voor onderhoud, renovatie, of duurzaamheid.

  Ook op het vlak van de ruimtelijke ordening (R.O.) zijn er voor initiatieven voor gemeenschappelijk wonen beperkingen. Vaak liggen in Nederland de grotere gebouwen, zoals met name voormalige boerderijen, buiten de bebouwde kom. Maar de R.O.-regelgeving staat vaak niet toe om daar nieuwe woningen te creëren. De rechtsvorm van de woonvereniging zou daarbij een oplossing kunnen bieden, maar dan moeten gemeenten bereid zijn om mee te werken aan een ruimere interpretatie van het begrip 'huishouden'. Daar lijkt tot nu toe mondjesmaat gehoor aan te worden gegeven.

Woonverenigingen zijn voortdurend in beweging.

 • Startende woonverenigingen moeten op een gegeven moment op zoek naar een manier om hun plannen te verwerkelijken. Je kunt zoeken in bestaande gebouwen met voldoende ruimte om met meerdere personen te wonen, zoals grote herenhuizen, villa's, oude pastorieën, en boerderijen. Voor degenen die lef hebben zijn er soms oude fabrieksgebouwen, of andere bedrijfsgebouwen, of kerken, die qua ligging en mogelijkheden geschikt kunnen zijn.

 • Een andere optie is om een of meer kavels te kopen om daar nieuwe gebouwen op te bouwen en naar eigen smaak op te zetten. Als je op tijd bent kun je soms in nieuwbouwlocaties meerdere kavels naast elkaar bemachtigen en wie weet speciale afspraken maken met de projectontwikkelaar.

 • sommige groepen richten zich op tiny-houses, in te zetten op tijdelijke bouwplekken, dwz. lege plekken waar gemeenten voor een periode van 5 à 10 jaar geen duidelijke ontwikkelingsplannen hebben.  Het vereist een flexibele geest, een korte bindingshorizont, maar neem het mee in je overwegingen. 
   

Aanslag Onroerendzaakbelasting (ozb):

 • De WOZ-waarde vormt de grondslag voor het eigenwoningforfait van de Inkomstenbelasting en voor diverse gemeentelijke belastingen. Hier kun je misschien besparen. De ervaring leert dat meer dan de helft van de ingediende WOZ-bezwaren terecht zijn. Controleer de WOZ-waarde en maak bezwaar tegen een te hoge waarde. Dat moet wel goed onderbouwd worden, bijv. aan de hand van een recent taxatierapport, of door goed te kijken naar de referentiepanden die in de WOZ-taxatie worden gebruikt. 

 • Let goed op! De termijn voor het maken van bezwaar tegen de gemeentelijke WOZ verloopt 6 weken na de aanslagdatum!

 • Tarieven van gemeentelijke belastingen en heffingen en van het Waterschap kun je opvragen bij uw gemeente / waterschap.

bottom of page