top of page

Algemene Voorwaarden

STUT CONSULT  Algemene voorwaarden

 

STUT Consult C.V. (KvK Centraal Gelderland nr. 10043766) stelt zich ten doel om de praktijk van makelaar en adviseur inzake gemeenschappelijk eigendom o.z. uit te oefenen, en om ten behoeve daarvan als intermediair voor financieringen op te treden. Wij werken onder de handelsnaam STUT Consult en STUT Consult is in haar relatie tot cliënten opdrachtnemer van de aan haar opgedragen werkzaamheden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere aanvullende opdracht en vervolgopdracht, die aan STUT Consult wordt gegeven. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door STUT Consult en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn partners of medewerkers van STUT Consult niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, en eindigt de opdracht niet met hun dood, ook niet indien de opdracht verleend is met het oog op een bepaalde persoon.

Iedere aansprakelijkheid van STUT Consult is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van STUT Consult komt.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van ten hoogste het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht, c.q. tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van € 5.000.

Bij het inschakelen van derden zal STUT Consult zoveel als nodig is overleg met de opdrachtgever voeren. STUT Consult is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden. STUT Consult is gemachtigd om algemene voorwaarden bedongen door voor de opdracht ingeschakelde derden te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens de opdrachtgever.

Op de rechtsverhouding tussen STUT Consult en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen gaat onze voorkeur uit naar een oplossing in onderling overleg of via mediation. Ingeval van een rechtsgang zullen geschillen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Onze vergelijkingskaart bij (losse) hypotheekaanvragen

Wij werken conform de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten. in bijgaand document hebben wij dit beschreven.

 

bottom of page